Utbildning till instruktör

UBKs policy – Utbildning av instruktörer i Svenska Vallhundsklubben
En grundbult i verksamheten är att instruktörerna utbildas på uppdrag av sin lokalklubb via ett styrelsebeslut och alltså är en person som har klubbens förtroende. Lokalklubben bekostar utbildningen. Efter genomförd utbildning åtar sig instruktören att hålla kurser i lokalklubbens regi.

Instruktören går en utbildning i två steg med minst ett års mellanrum och måste sedan också uppdatera sig med jämna intervall. I alla lokalklubbar finns en utbildningsansvarig (UBA), den personen har huvudansvaret för att detta följs. Utbildningsansvarige utser lämpliga instruktörsämnen i samråd med lokalklubbens övriga instruktörer.  Lokalklubbens styrelse har det slutgiltiga ansvaret/avgörandet.

Steg 1
Rekrytering av elever till Steg 1:

  • Eleven skall ha varit hjälpreda på minst två grundkurser hos erfaren instruktörer, varav en kurs kan vara en intensiv helgkurs. OBS! Som hjälpreda ska man gå hos två olika instruktörer.
  • Eleven skall ha tränat upp minst en hund till god användbarhet d.v.s. en hund som klarar motsvarande minst 2:a pris i IK1.
  • Hunden ska fungera väl praktiskt, eftersom den ska kunna användas som kurshund. Den ska t.ex. klara av att hämta upp flyende djur lugnt och med god djurhantering.
  • Eleven skall ha följande egenskaper: Personlig lämplighet, brinnande intresse, pedagogisk förmåga, förmåga att läsa hund samt god djurvana och kunskap om djurslaget.

Det är lokalklubben, genom den utbildningsansvariga, som avgör huruvida eleven uppfyller kraven.
Vid behov kan den regionansvariga hjälpa till med bedömningen. Under Steg 1-kursen ligger vikten på träning av moment med egen hund.

Nytt från 2022
I anmälan ska en motivering om varför UBA/styrelsen valt att skicka denna aspirant till instruktörsutbildningen finnas med. Detta efter diskussion vid UBA-träffar och med steginstruktörerna.

Steg 2

För att få gå Steg 2-utbildning krävs att eleven:

  • Har genomgått Steg 1-utbildningen och där bedömts vara färdig att gå vidare.
  • Därefter har fungerat som hjälpinstruktör under minst två grundkurser hos erfarna instruktörer, varav en kurs kan vara en intensiv helgkurs. OBS! Som hjälpinstruktör ska man gå hos minst två olika instruktörer.

Det är lokalklubben, genom den utbildningsansvarige, som avgör huruvida eleven uppfyller kraven och är mogen för det sista utbildningssteget. Vid behov kan den regionansvarige hjälpa till med bedömningen.

På Steg 2-kursen ligger vikten på instruktion av inbjudna ekipage med efterföljande diskussioner om praktisk pedagogik mm.

Uppdatering
Instruktören bör hålla kurs vartannat år och gå en uppdateringskurs minst var fjärde år. UBA bör hålla  koll på hur läget är för instruktörerna i lokalklubben. Instruktörens eget intresse väger tungt, att man vill. Vid eventuell uppsägning av instruktörer har UBA störst ansvar, men ska då ha kriterierna enligt ovan som stöd i sina beslut. Man kan vända sig till UBK vid behov.

UBK_mars2018 (CO)