Utbildning till instruktör

UBKs policy – Utbildning av instruktörer i Svenska Vallhundsklubben

En grundbult i verksamheten är att instruktörerna utbildas på uppdrag av sin lokalklubb via ett styrelsebeslut och alltså är en person som har klubbens förtroende. Enligt styrelseprotokoll 2020-07-22 gäller följande: SVaK centralt står för 1/3 av kostnaden för instruktörskurs. Resterande kostnad fördelas mellan lokalklubb och deltagare. Efter genomförd utbildning åtar sig instruktören att hålla kurser i lokalklubbens regi.
Instruktören går en utbildning i två steg med minst ett års mellanrum och måste sedan också uppdatera sig med jämna intervall. I alla lokalklubbar finns en utbildningsansvarig (UBA), den personen har huvudansvaret för att detta följs. Utbildningsansvarige utser lämpliga instruktörsämnen i samråd med lokalklubbens övriga instruktörer och styrelsen. Lokalklubbens styrelse har det slutgiltiga ansvaret/avgörandet. Efter genomförd steg 1 utbildning har UBK ett uppföljningssamtal med instruktörsutbildarna om hur det gått på kursen för eleven. Efter det har UBK samtal med lokalklubbens styrelse om det finns något särskilt att beakta när det gäller elevens fortsatta utveckling.

Steg 1
Kriterier för att att kunna komma ifråga:
Rekrytering av elever till Steg 1:

 • Eleven skall ha varit hjälpinstruktör på minst två grundkurser hos erfaren instruktör, varav en kurs kan vara en intensiv helgkurs. OBS! Som hjälpinstruktör ska man gå hos minst två olika instruktörer. Viktigt att eleven går med olika instruktörer för att få se olika sätt att bemöta och handleda kursdeltagare och deras hundar.
 • Eleven skall ha tränat upp minst tre hundar till god användbarhet d.v.s. tre hundar som klarar motsvarande minst 2:a pris i IK1/NN1.
 • Hunden ska fungera väl praktiskt, eftersom den ska kunna användas som kurshund. Den ska
  t. ex. klara av att hämta upp flyende djur lugnt och med god djurhantering. Detta visas upp när eleven går som hjälpinstruktör.
 • Eleven skall ha följande egenskaper: Personlig lämplighet, brinnande intresse för utbildning, pedagogisk förmåga, förmåga att läsa hund samt god djurvana och kunskap om djurslaget. Lokalklubbens styrelse tillsammans med lokalklubbens UBA formulerar, utifrån dessa punkter, på vilket sätt personen anses vara en kandidat för att vara en god representant till att bli SVAK instruktör. Denna motivation bifogas i anmälan till steg 1 utbildning.
 • Eleven ska också ha praktisk erfarenhet av får/nöt. Om man inte har egna djur så kan man få detta genom att praktisera på en fårgård/nötgård.

Det är lokalklubben, genom den utbildningsansvariga och styrelsen, som avgör huruvida eleven uppfyller kraven.
Vid behov kan den regionansvariga hjälpa till med bedömningen. Under Steg 1-kursen ligger vikten på träning av moment med egen hund.

Steg 2
För att få gå Steg 2-utbildning krävs att eleven:

 • Har genomgått Steg 1-utbildningen och där bedömts vara färdig att gå vidare.
 • Därefter har fungerat som hjälpinstruktör under minst två grundkurser hos erfarna instruktörer, varav en kurs kan vara en intensiv helgkurs. OBS! Som hjälpinstruktör ska man gå hos minst två olika instruktörer.

Det är lokalklubben, genom den utbildningsansvarige och styrelsen, som avgör huruvida eleven uppfyller kraven och är mogen för det sista utbildningssteget. Vid behov kan den regionansvarige hjälpa till med bedömningen.
På Steg 2-kursen ligger vikten på instruktion av inbjudna ekipage med efterföljande diskussioner om praktisk pedagogik mm.

Uppdatering
Instruktören bör hålla kurs vartannat år och gå en uppdateringskurs minst var fjärde år. UBA bör hålla koll på hur läget är för instruktörerna i lokalklubben. Instruktörens eget intresse väger tungt, att man vill. Vid eventuell uppsägning av instruktörer har UBA störst ansvar, men ska då ha kriterierna enligt ovan som stöd i sina beslut. Man kan vända sig till UBK vid behov.
Följande är godkänt för uppdatering av instruktörer:

 • Deltagande vid dag/helgkurs eller clinic för extern instruktör
 • Våra Steg 1 och Steg 2 kurser
 • Besök hos/av utländsk meriterad förare som innefattar kurs/träning.

Intern uppdatering under följande förutsättningar:
Ansökan om intern uppdatering skickas i god tid in till UBK som beslutar om upplägget är ok. En lokalklubb får inte använda intern uppdatering systematiskt. Minst 2 andra klubbars instruktörer inbjuds och minimum 5 instruktörer skall delta i den interna uppdateringen. En av de deltagande instruktörerna skall ha uppdaterat sig externt inför den interna träffen. Figuranter skall medverka.

 

Nya kriterier reviderad 2022-11-29  (KK)