Olämplig förvaring av hund

2010-08-19 från SKK – apropå hundar i varma bilar…

Förvaring av hund i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Med hänvisning till § 3 i SKKs Utställnings- och championatbestämmelser/Allmänna bestämmelserna om hundägarens ansvar, har en särskild blankett utformats, för att underlätta för arrangörer i samband med anmälan av en hundägare eller dennes ombud. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt”

Läs mer
Blankett för rapport om olämpligt förvarad hund