Kallelse SVaKs fullmäktigemöte

Mar 10th, 2016 | Av | Kategori: Aktuellt, Klubbverksamhet

klubba

Kallelse till SVaKs fullmäktigemöte 2016 Medlemmar och delegater hälsas välkomna till fullmäktigemötet.

Tid: söndag 3 april 2016 klockan 11.00 med dropin-fika från 10.00

Plats: hotell Best Western, Arlanda hotellby.

Från söder: Kör E4 till avfart 180 (väg 263 mot Rosersberg) kör 1,4 km, kör in på Bristagatan, hotellet kommer ligga på höger sida.

Från norr: Kör E4 till avfart 182, mot Märsta norra, kör 1,3km, i rondell kör 3e avfart inpå Bristagatan, hotellet ligger på vänster sida.

Transport från Arlanda flygplats: hållplats 7 vid terminal 2, 4 eller 5, på ankomstplanet. Busstider finns vid varje hållplats. Vid hämtning från Märsta Station vänligen ring hotellet på 08 597 897 00. Bussarna går 2 gånger per timma enligt hotellets hemsida, ingen kostnad för buss.

Ersättningar: SVaK betalar delegaters lunch och kaffe. Klubbar som har sammanlagd resekostnad till årsmötet överskridande 1500kr ansöker om kostnadsersättning. Samåkning gäller. Ingen delegatsersättning. Resebidrag söks senast 1 juli 2016!!

Varje medlem har yttranderätt, endast valda delegater har förslagsrätt och rösträtt. Varje lokalklubb av SVaK äger rätt att utse ett ombud till årsmötet för det första 25- talet medlemmar i lokalklubben. Därefter ett ombud för varje påbörjat 50- tal medlemmar (26 – 75) o.s.v. För valbarhet krävs fullgjort medlemskap. Fullmäktige är beslutsfört då minst två tredjedelar av anmälda delegaterna deltar i mötet. Datum för fastställande av medlemsantal är 31/12. (Lista har skickats till lokalklubbarna.)

Medlemmar som vill närvara men som inte är valda delegater anmäler till sekreterare@svak.se om ni vill ha lunch och kaffe under fullmäktigedagen. SENAST 21 mars. Kostnad 400 kr för hela dan.

En inkommen motion inför fullmäktige.
Delegatshandlingar finns i Vallregs filarkiv i mapp ”Fullmäktigeshandlingar”

Bokning av hotellrum: 08-597 897 00

Klicka här för utskriftsvänlig version


Till Sekreterarna i lokalklubbarna:

Snarast efter er lokalklubbs årsmöte: Skicka namn på era valda delegater till SVaKs fullmäktige. Skicka till sekreterare@svak.se eller Torbjörn Skaar, Fägrida Krokavadet 4, 56791 Vaggeryd.

Anmäl även deltagare till IT-träff 2 april 12.00 kostnad 300kr, en per klubb i mån av plats två per klubb.

Lokalklubben ska även skicka in årsberättelse 2015, verksamhetsplan 2016, Resultat- och balansrapport 2015 och årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2015, senast en månad efter lokalklubbens årsmöte.

Dessa handlingar skickas till Staffan Wallin, Norramarksv. 236, 954 42 S.SUNDERBYN eller staffanwallin@hotmail.com

/Styrelsen i SVaK genom Torbjörn Skaar.


 

Dagordning SVaKs fullmäktigemöte 2016, 3 april 11.00

Öppnande av möte.
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
12 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
12 C. Beslut om medlemsavgift och eventuella andra ersättningar för kommande verksamhetsår

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14 A. Val av styrelsens ordförande
14 B. Val av styrelsens ordinarie ledamöter
14 C. Val av vice ordförande bland styrelsens ordinarie ledamöter. 14 D. Val av suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enligt § 8 i SVaKs stadgar.

14 E. Övriga val (TK, UBK, AR).
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 9 i SVaKs stadgar.
16. Val av valberedning enligt § 10 i SVaKs stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av medlem och/eller lokalklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.
18 A. Motion till fullmäktige från Sjuhäradsvallarna
18 B. Beslut om förslag på hedersmedlem i SVaK
18 C. Avtackningar, Prisutdelningar Avslutning av mötet.

// SVaKs styrelse

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.